Jogi háttér, feltételek E-mail
A számítógépek kizárólag a vállalat tulajdonát képezik.
A munkaadó a számítógépeket munkaidőben munkavégzés céljából biztosítja a munkavállalónak.
A munkaadó a számítógépek korlátozott magáncélú használatát engedélyezheti. A mérést a dolgozó fel tudja függeszteni - bemutató.
A munkavállaló aláírásával megerősíti, hogy a bevezetés előtt részletesen tájékoztatták.Idézetek az Adatvédelmi Biztos web oldaláról


A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.


Az Avtv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Az Avtv. 5. § (2) bekezdése szerint pedig csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.


A munkaviszonyból származó alapvető jogosultsága a munkáltatónak az, hogy a munkavállaló munkavégzését, illetve a munkavégzés céljából a rendelkezésére bocsátott eszközök használatát ellenőrizhesse. Ennek az ellenőrzésnek azonban az elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie, vagyis nem sértheti a munkavállaló Alkotmányban rögzített alapjogait, így az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében szabályozott személyes adatok védelméhez fűződő alapjogot sem.


A munkahelyi Internet használat ellenőrzésének az adatvédelem oldaláról is jogszerű, elfogadott gyakorlata az, hogy az Internet hozzáférést biztosító munkáltató szerverén, amelyen az egyes számítógépek az Internethez kapcsolódnak ellenőrzik, illetve korlátozzák az Internet hozzáférés gyakoriságát, illetve terjedelmét.


A Ptk. 81. §-a szerint, személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.


Az Avtv. 2. § 6. pontja szerint hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az önkéntességnek ezen túl feltétele az is, hogy a hozzájárulás megkérése eredményeként, az érintett személy egzisztenciális helyzetében ne álljon fenn az a fenyegetettség, melyet csak a magánszférájának, személyiségi jogainak korlátozása árán tud elhárítani.


Az ismertetett törvényi rendelkezések alapján kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében a munkavállaló részére átadott számítógépen tárolt programokat, adatokat a munkáltató csak akkor ellenőrizheti, ha az eszközt kizárólag munkavégzés céljából adta át, és a munkavállalók által birtokolt programok installálását tiltotta. A tájékoztatás mellett az adatok kezeléséhez szükséges az érintett munkavállalók hozzájáruló nyilatkozatának a beszerzése is.


A munkáltató csak olyan számítógépek használatát ellenőrizheti, amelyek használója vagy használói ahhoz előzetesen hozzájárultak. Az ellenőrzés arra terjedhet ki, hogy az ellenőrzést végző személy megállapítsa, hogy tiltott programok, fájlformátumok – például zenei, vagy film fájlok – találhatók-e az adattárolón. Ennek észlelésén túl azonban a filmfájlokba nem jogosult betekinteni, zenei anyagokat ne jogosult meghallgatni, mivel ez már túlnyúlik az ellenőrzéssel járó jogkörön.


Adatvédelmi Biztos web oldala:
http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=munkaugy


 
KKTT Munkaidő mérés © 2011 •        www.munkaidő.hu    www.időgazdálkodás.hu    www.kktt.hu    www.kktt.eu     www.munkanapló.hu